سوغات شهر تیتکانلو

10847003 730 Large 1024x717 - سوغات

زعفران

50023 - سوغات

انگور

1846715 - سوغات

کشمش

26 - سوغات

شیره انگور

۱۰۵۴۳۸ compressed compressed 1 - سوغات

صنایع دستی

32 - سوغات

روغن زرد