شورا

Untitled - شورا

اقای مهدی فیاضیان

خزانه دار شورای اسلامی شهر تیتکانلودر دوره ششم

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی کشاورزی

عضو شورای دوره دوم

عضو شورای دوره سوم

رییس شورای شهر تیتکانلودر دوره سوم به مدت 3سال 1386-1388

عضو شورای شهر تیتکانلو در دوره پنجم

رییس شورای شهر تیتکانلودر دوره پنجم  به مدت 2سال

عضو شورای در دوره ششم

رییس شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم به مدت یکسال

آقای مهدی شجاع مقدم

عضو شورا و نماینده شهرستان در شورای عالی استان خراسان شمالی

عضو شورای دوره سوم

عضو دوره سوم شورای اسلامی  بخش خبوشان   1392-1386

عضو دوره سوم شورای اسلامی شهرستان فاروج  1392-1386

رییس شورای بخش خبوشان سال 1388

رییس شورای شهر تیتکانلودر دوره سوم در 1392-1388

عضو شورای شهر تیتکانلو در دوره پنجم

عضو شورای در دوره ششم

عضو  دوره ششم شورای اسلامی شهرستان فاروج

عضو  شورای عالی استان خراسان شمالی

IMG ۲۰۲۲۰۸۲۱ ۱۰۳۸۳۴ 2 - شورا

خانم زهرا حامدی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تیتکانلودر دوره ششم

 

دارای مدرک لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

عضو شورای شهر تیتکانلو در دوره پنجم

مسئول کمیسیون بانوان  شورای شهر تیتکانلودر دوره پنجم

مسئول کمیسیون  اجتماعی شورای شهر تیتکانلودر دوره پنجم

عضو شورای شهر تیتکانلو در دوره ششم

نایب رییس شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم به مدت دوسال

مسئول کمیسیون  تجدید نظر ماده 100 شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم

مسئول کمیسیون  بانوان  شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم

مسئول کمیسیون  اجتماعی شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم

111111 - شورا

آقای محسن مسعودی

رییس شورای اسلامی شهر تیتکانلودر دوره ششم

دارای مدرک کارشناسی برنامه ریزی روستایی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

عضو شورای در دوره ششم

رییس شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم به مدت یکسال در سال 1401

مسئول کمیسیون  جوانان  شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم

خزانه دار  شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم به مدت یکسال

Untitled 1024x944 - شورا

خانم آمنه حامدی

منشی شورای اسلامی شهر تیتکانلودر دوره ششم

دارای مدرک لیسانس علوم خاک –

عضو شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم

مسئول کمیسیون بهداشت و فضای سبز شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم

مسئول کمیسیون  ورزش شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم

مسئول کمیسیون  سرمایه گذاری شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم

منشی  شورای شهر تیتکانلودر دوره ششم