آقای مجید محمدی

            سمت:رئیس شورای اسلامی

سوابق:عضویت در دو دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر تیتکانلو بازنشته اموزش و پرورش

 

آقای مسلم قربانیان

            سمت :نائب رئیس شورای اسلامی

              عضویت در دو دوره سوم و پنجم شورای اسلامی شهر تیتکانلو 

آقای علی اکبر عمارلو

            سمت :خزانه دار  شورای اسلامی

           سوابق:   عضویت در دو دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر تیتکانلو و رئیس شورای استان خراسان شمالی

سرکار خانم زهرا حامدی

            سمت : منشی  شورای اسلامی

           سوابق:   عضو علی البدل شورای اسلامی در دوره چهارم و عضویت در شورای اسلامی دوره پنجم-رابط امور بانوان بخشداری خبوشان