مدارک لازم جهت صدور پایانکار

1 .اصل و تصویر مدرك مالکیت
شامل : سند مالکیت شش دانگ – برگه قرارداد واگذاري زمین شهري – اجاره نامه سازمان اوقاف
(درصورت اوقافی بودن ) – مقابله نامه اداره املاك و مستغلات شهرداري – بنچاق
2 .اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین
درصورت مراجعه وکیل اصل وتصویروکالت نامه محضري ومدارك شناسایی وکیل
3 .اصل وتصویر فیش پرداخت عوارض نوسازي سال جاري
4 .اصل وتصویرصورتمجلس تفکیکی ( براي املاکی که داراي سند آپارتمانی می باشند)
5 .اصل وتصویرگواهی انحصار وراثت ( درصورت فوت مالک )
6 .ارائه گواهی 6و8 قانون زمین شهري ( درصورتی که ملک فاقد ساختمان باشد )
7.جانمایی وتایید ملکیت ملک برروي نقشه
( مسئولیت جابه جایی و شناسایی اشتباه به عهده مالک یا وکیل وي می باشد).
8 .فیش هاي برق ، آب ، گاز ، تلفن
9.گزارش مهندس ناظر
10.تاییدیه آتش نشانی جهت ساختمان هاي بیش از6 طبقه و تاییدیه استاندارد آسانسور براي ساختمان هاي
داراي آسانسور ( درصورت لزوم )
توجه : چنانچه مدارك مربوط بھ بندھاي١ تا ٨ در پرونده موجود است نیازي بھ ارائھ مجدد آنھا نیست .
فرم شماره4 -مدارك لازم جهت صدورپایانکار 1/2000

( مسئولیت جابه جایی و شناسایی اشتباه به عهده مالک یا وکیل وي می باشد).
8 .فیش هاي برق ، آب ، گاز ، تلفن
9.گزارش مهندس ناظر
10.تاییدیه آتش نشانی جهت ساختمان هاي بیش از6 طبقه و تاییدیه استاندارد آسانسور براي ساختمان هاي
داراي آسانسور ( درصورت لزوم )
توجه : چنانچه مدارك مربوط بھ بندھاي١ تا ٨ در پرونده موجود است نیازي بھ ارائھ مجدد آنھا نیست .