آسفالت خیابان ها و معابر فرعی

آسفالت خیابان ها و معابر فرعی

آسفالت لاین دوم بلوار امام رضا(ع) ،خیابان شهید کلاه دوز،خیابان فرعی شهید همت،مخلوط ریزی وتسطیع خ شهید اسدی پس ازنوسازی انشعابات آب ،آسفالت محوطه دبیرستان شریعتی