بهسازی ساختمان جامعة القرآن و اهل البیت (ع)

بهسازی ساختمان جامعة القرآن و اهل البیت (ع)

کمک های نقدی و غیر نقدی جهت بهسازی ساختمان،محوطه و سرویس های بهداشتی جامعة القرآن الکریم و اهل البیت (ع) شهر تیتکانلو