ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا

ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا

در اواخر سال 1398  پس از شیوع کرونا ویروس نیرو های زحمتکش خدمات شهر نسبت به ضد عفونی کردن سطح شهر پارک گرمابه عمومی غسالخانه در چندین مرحله اقدام نمودند .