احداث پل 24متری تقاطع خیابان ارشاد،خیابان جنت،پارک شهید فهمیده

احداث پل 24متری تقاطع خیابان ارشاد،خیابان جنت،پارک شهید فهمیده

احداث پل مسیل جنب شهرداری جهت مقابله با بحران