بازگشایی معابر در سال 98

بازگشایی معابر در سال 98

تملک بیش از 5هزار متر مربع از معابر سطح شهر 

۱۲۲۳۳۰ compressed 1024x768 - بازگشایی معابر در سال 98
۱۵۵۲۰۵ compressed 1024x768 - بازگشایی معابر در سال 98

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »