بازگشایی معابر در سال 98

بازگشایی معابر در سال 98

تملک بیش از 5هزار متر مربع از معابر سطح شهر