زیبا سازی منظر شهری

زیبا سازی منظر شهری

دیوار نویسی و پاکسازی نوشته های قدیمی سطح شهر