نشست شهرداربا کارگران شهرداری و صرف نهار در اخرین روز کاری سال97

نشست شهرداربا کارگران شهرداری و صرف نهار در اخرین روز کاری سال97