نشست شهرداربا کارگران شهرداری و صرف نهار در اخرین روز کاری سال97

نشست شهرداربا کارگران شهرداری و صرف نهار در اخرین روز کاری سال97

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »