استفاده از محصولات کارخانه

استفاده از محصولات کارخانه

از محصولات کارخانه سنگ مصنوعی شهردای تیتکانلو در مبلمان شهری پارک شهید فهمیده و ساختمان اداری شهرداری استفاده شده است