انواع محصولات کارخانه

انواع محصولات کارخانه

photo 2020 05 24 23 34 43 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 34 30 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 34 46 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 35 00 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 34 52 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 34 56 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 36 42 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 36 13 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 36 21 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155507 693 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155503 165 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155513 598 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155517 824 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155523 445 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155527 764 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155532 139 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155543 297 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155548 265 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155556 154 1024x576 - انواع محصولات کارخانه

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »