برگزاری همایش بزرگداشت مقام مادر و روز زن

برگزاری همایش بزرگداشت مقام مادر و روز زن

IMG 20180310 120638 1024x768 - برگزاری همایش بزرگداشت مقام مادر و روز زن
IMG 20180310 120652 1024x768 - برگزاری همایش بزرگداشت مقام مادر و روز زن
IMG 20180310 120712 1024x768 - برگزاری همایش بزرگداشت مقام مادر و روز زن
IMG 20180310 120625 1024x768 - برگزاری همایش بزرگداشت مقام مادر و روز زن
IMG 20180310 120634 1024x768 - برگزاری همایش بزرگداشت مقام مادر و روز زن

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »