حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در شهرداری تیتکانلو

حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در شهرداری تیتکانلو

۱۰۰۶۵۳ 1024x768 - حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در شهرداری تیتکانلو
۱۰۳۴۳۴ 1024x768 - حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در شهرداری تیتکانلو
۱۰۲۲۳۰ 1024x576 - حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در شهرداری تیتکانلو

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »