دیدار با دکتر صالحی ، معاونت محترم پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری

دیدار با دکتر صالحی ، معاونت محترم پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری

دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار تیتکانلو با دکتر صالحی ، معاونت محترم پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری پیرامون مسائل جاری سطح شهر

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »