دیدار با دکتر صالحی ، معاونت محترم پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری

دیدار با دکتر صالحی ، معاونت محترم پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری

دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار تیتکانلو با دکتر صالحی ، معاونت محترم پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری پیرامون مسائل جاری سطح شهر