دیدار با مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها ی کشور

دیدار با دکتر موفق ، مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

دیدار با مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها ی کشور

دیدار با دکتر موفق ، مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار تیتکانلو با دکتر موفق ، مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیرامون مسائل و مشکلات شهر تیتکانلو

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »