دیدار با مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها ی کشور

دیدار با دکتر موفق ، مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

دیدار با مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها ی کشور

دیدار با دکتر موفق ، مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار تیتکانلو با دکتر موفق ، مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیرامون مسائل و مشکلات شهر تیتکانلو