بازدید مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور از شهرداری تیتکانلو