نصب بنرپیام مقام معظم رهبری در خصوص مشارکت در انتخابات در میدان مرکزی شهر

544e28aa 49a8 4463 8415 dfc0f15e2753 - نصب بنرپیام مقام معظم رهبری در خصوص مشارکت در انتخابات در میدان مرکزی شهر