سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

تارنمای شهرداری تیتکانلو

گاهی در مسائل شخصی ، تصمیم گیرنده خودمان هستیم و تاثیر آن بر زندگی خودمان است و گاهی انتخاب درست یا نادرست و یا انتخاب نکردن می تواند تبعاتش را بر جامعه بگذارد .اگر شما برای خودتان تصمیم نگیرید؛ دیگران برای شما تصمیم خواهند گرفت.

گاهی در مسائل شخصی ، تصمیم گیرنده خودمان هستیم و تاثیر آن بر زندگی خودمان است و گاهی انتخاب درست یا نادرست و یا انتخاب نکردن می تواند تبعاتش را بر جامعه بگذارد .اگر شما برای خودتان تصمیم نگیرید؛ دیگران برای شما تصمیم خواهند گرفت.

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار