گاهی در مسائل شخصی ، تصمیم گیرنده خودمان هستیم و تاثیر آن بر زندگی خودمان است و گاهی انتخاب درست یا نادرست و یا انتخاب نکردن می تواند تبعاتش را بر جامعه بگذارد .اگر شما برای خودتان تصمیم نگیرید؛ دیگران برای شما تصمیم خواهند گرفت.