سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

تارنمای شهرداری تیتکانلو

بازدید معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی از روند پروژه های سطح شهر

بازدید معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی از روند پروژه های سطح شهر

مهندس رشیدی ، معاون هماهنگی امور عمرانی  استانداری بجنورد با همراهی فرماندار شهرستان فاروج ، معاون عمرانی فرماندار، معاون مدیرکل را ه شهرسازی و بنیاد مسکن ، شهردار واعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولن شهرستان از روند پروژهای شاخص وفعال شامل؛ سایت مسکن مهر، میدان خبوشان ، مسیل جنب پارک شهرو بلوار امام رضا (ع)  بازدید بعمل آوردند.

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار