عملیات رنگ آمیزی جداول خیابان کوشش با هدف زیباسازی منظر شهری